کلر ایرانی

کلر ایرانی

Chlorine

فرمول شیمیایی کلر

Cl2

آنالیز کلر

خلوص ۹۹٫۹۹%

کلر چیست؟

در طبیعت کلربه صورت جزیی از یک جسم مرکب یافت می شود ؛ مانند نمک طعام که کلرورسدیم است.

کاربرد کلر در صنعت

برای ضدعفونی وسایل

برای تصفیه کردن آب ، استخر

از ترکیبات کلردر خشک شویی

در برخی شیوه های آتش در ساختن موّاد گندزدا و میکروب کش

در صنعت کاغذ سازی ، در صنعت رنگسازی

همچنین ترکیبی از آن با اکسیژن و پتاسیم در آتش بازی و تهیه کبریت بی خطر به کار می رود.

 

 

 

 

آنالیز

Test description Specification limits Unit of measure
Ca(OCl)2 Min 65% w/w
NaCl Max 20% w/w
Insoluble In Water Max 7% w/w
Moisture Max 6% w/w
Fe Max 100 Ppm
Heavy metals Max 0.5 Ppm
Remaining On Mesh 425mic Min 75% w/w
Remaining On Mesh 2mm Max 20% w/w