آزمایشگاهی

لیست محصولات به ترتیب حروف الفبا

برند/سازنده کد نام کالا ردیف
BDH 28309 اتوکسی 2 PAاتانول 1
ریدل 24206 اتیلن گلیکول 2
مرک 800857 اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 3
مرک 4408 استات جیوه 4
مرک 4408 استات جیوه 2 ضرفیتی 5
مرک 1254 استارچ (نشاسته) 6
فراک 00988 اکسید منیزیم 7
ریدل 62694 ایزو نیکوتینیک اسید 8
ریدل 65036 ایمینیو دی استیک اسید 9
مرک 10107 آرسنازول 3 ضرفیتی 10
فلوکا 11115 آزبست 11
فراک 30032 آکرولین 12
ریدل 33825 آلین اورنج 13
ریدل 25403 آمونیوم اگزالات 14
فلوکا 09810 آمونیوم هگزا سیانو فرات 2 ظرفیتی 15
فراک 20170 آمونیوم یدور 16
فلوکا 06800 آمینو 4 آنتی پرین 17
فلوکا 07660 آمینو 4 دی اتیل آنیلین 18
مرک 10670 اسید سولفونیک 2 آنتراکینون 19
BDH 19032 PHبافر دو 20
ریدل 33545 PHبافر شش 21
ریدل 33541 PHبافر دو 22
ریدل 33930 بریلون 23
BDH 27311 بنزآمید 24
مرک 1844 بنزوئیل ان فنیل هیدروکسیل آمین 25
ریدل 31146 بوریک اسید 26
BDH 29436 پارافین مایع 27
SCP 30316 پتاسیم تتراکسی یدات 28
BDH 10223 اگزاالت تیتانیوم پت 29
فلوکا 83480 پتاسیم یدات (کاغذ) 30
BDH 29826 پترولیوم بنزن 31
فلوکا 95610 پی گزیلول بلو 32
BDH 30377 تترا هیدروکسی بنزو کینون 33
ریدل 63113 تری اتیلن گلیکول 34
فلوکا 95422 تنگستیک اسید 35
BDH 30464 اسید Oتولیک 36
BDH 20118 تیمول ویولت 37
فراک 000164 دی آمونیوم هیدروژن فسفات 38
SCP 000164 دی آمونیوم هیدروژن فسفات 39
فلوکا 32870 دی آمینو سیکلو هگزان 1 و تترا استیک اسید 40
BDH 28029 دی آمینو فنول 2و4 41
BDH 6284 دی سدیم هیدروژن آرسنات 42
مرک 3087 دی فنیل کاربازون 1و5 43
فلوکا 42860 دی فنیل کاربازید 44
فراک 30623 دی متیل آمونیوم کلراید 45
مرک 3091 دی متیل کاربازید 46
ریدل 33135 دی متیل نفتادیون 3 و 3 47
BDH 13138 زینکون 48
ریدل 31465 سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات 49
BDH 2693 سدیم هیدروژن سولفید 50
BDH 26096 سولفور آهن 51
FIAMM 713 سولفوریک اسید 52
BDH 20106 سولو کروم بلاک 6 بی 53
BDH 13120 سولو کروم بلاک بلو 54
BDH 27867 سیکلو هگزان 55
مرک 29541 فتالیک انیدرید 56
مرک 10109 فلور لیدس اندیکاتور 57
ریدل 60088 کاپروِییک اسید 58
BDH 31048 کاغذ تست برومور جیوه 59
ترک 26034 کلسیم کربنات 60
مرک 2315 کلسین 61
ترک 22337 مس سولفات 62
فلوکا 61169 مس کلراید 63
فراک 10990 منیزیم پر کلرات 64
ترک 5882 منیزیم سولفات 65
BDH 63065 منیزیم کلراید 66
BDH 20076 aنفتیل فتالین 67
ریدل 29312 نیکل آلومینیوم آلوی 68
BDH 28603 وایر آهن 69
BDH 14072 هگزا کلرو بوتان 70
BDH 10129 هیدروکسیل آمین هیدروکلراید 71